Apalis flavocincta

Samburu, Kenya, November 14, 2020