Hyliota slatini

Kakamega Forest, Kenya, November 22, 2020