Cinnyris moreaui – Endemic to Eastern Arc Mountains, Tanzania

Ukaguru Mountains, Tanzania, November 29, 2021