Anser albifrons

Hovindammen, Oslo, Norway, May 9, 2017

Fornebu, Norway, May 14, 2015