Chlorocichla laetissima

Kakamega Forest, Kenya, April 14, 2023

Kakamega Forest, Kenya, January 21, 2023

Kakamega Forest, Kenya, November 19, 2020

Kakamega Forest, Kenya, October 14, 2019

Kakamega Forest, Kenya, July 18, 2018