Namibornis herero – Endemic to Namibia and Angola

Karibib, Namibia, March 1, 2012

Spitzkoppe, Namibia, November 15, 2009