Hippolais languida

Tsavo West, Kenya, January 4, 2013