Platysteira jamesoni

Kakamega Forest, Kenya, January 19, 2023

Kakamega Forest, Kenya, October 14, 2019

Kakamega Forest, Kenya, July 18, 2018